ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 11231
อนุบาล 22351
อนุบาล 33581
รวม61016 3
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 197161
ประถมศึกษาปีที่ 265111
ประถมศึกษาปีที่ 31561
ประถมศึกษาปีที่ 455101
ประถมศึกษาปีที่ 56391
ประถมศึกษาปีที่ 696151
รวม363167 6
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

424183 9