ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 288161
อนุบาล 397161
รวม171532 2
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 175121
ประถมศึกษาปีที่ 256111
ประถมศึกษาปีที่ 337101
ประถมศึกษาปีที่ 494131
ประถมศึกษาปีที่ 51016261
ประถมศึกษาปีที่ 666121
รวม404484 6
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1510151
มัธยมศึกษาปีที่ 296151
มัธยมศึกษาปีที่ 369151
รวม202545 3

รวมทั้งสิ้น

7784161 11