ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 11010201
อนุบาล 21315281
อนุบาล 31315281
รวม364076 3
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 11815331
ประถมศึกษาปีที่ 21417311
ประถมศึกษาปีที่ 3215261
ประถมศึกษาปีที่ 41719361
ประถมศึกษาปีที่ 51913321
ประถมศึกษาปีที่ 61813311
รวม10782189 6
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

143122265 9