ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 186141
อนุบาล 278151
อนุบาล 3124161
รวม271845 3
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 176131
ประถมศึกษาปีที่ 285131
ประถมศึกษาปีที่ 3310131
ประถมศึกษาปีที่ 4125171
ประถมศึกษาปีที่ 5105151
ประถมศึกษาปีที่ 655101
รวม453681 6
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

7254126 9