ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 137101
อนุบาล 267131
อนุบาล 31010201
รวม192443 3
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 146101
ประถมศึกษาปีที่ 2911201
ประถมศึกษาปีที่ 34261
ประถมศึกษาปีที่ 4117181
ประถมศึกษาปีที่ 569151
ประถมศึกษาปีที่ 6712191
รวม414788 6
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

6071131 9