ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 16171
อนุบาล 24151
อนุบาล 357121
รวม15924 3
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 165111
ประถมศึกษาปีที่ 22791
ประถมศึกษาปีที่ 3612181
ประถมศึกษาปีที่ 484121
ประถมศึกษาปีที่ 593121
ประถมศึกษาปีที่ 691101
รวม403272 6
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

554196 9