ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 2816241
อนุบาล 3135181
รวม212142 2
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 11518331
ประถมศึกษาปีที่ 2128201
ประถมศึกษาปีที่ 31214261
ประถมศึกษาปีที่ 41012221
ประถมศึกษาปีที่ 51119301
ประถมศึกษาปีที่ 61411251
รวม7482156 6
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

95103198 8