ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 147111
อนุบาล 2910191
อนุบาล 379161
รวม202646 3
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 187151
ประถมศึกษาปีที่ 24371
ประถมศึกษาปีที่ 3810181
ประถมศึกษาปีที่ 4128201
ประถมศึกษาปีที่ 5159241
ประถมศึกษาปีที่ 667131
รวม534497 6
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

7370143 9