ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 16391
อนุบาล 25271
อนุบาล 391101
รวม20626 3
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 15381
ประถมศึกษาปีที่ 264101
ประถมศึกษาปีที่ 33361
ประถมศึกษาปีที่ 41121
ประถมศึกษาปีที่ 53141
ประถมศึกษาปีที่ 63361
รวม211536 6
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

412162 9