ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 189171
อนุบาล 22019392
อนุบาล 32517422
รวม534598 5
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 12723502
ประถมศึกษาปีที่ 22116371
ประถมศึกษาปีที่ 32822502
ประถมศึกษาปีที่ 42620462
ประถมศึกษาปีที่ 52826542
ประถมศึกษาปีที่ 62717441
รวม157124281 10
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 12027472
มัธยมศึกษาปีที่ 21920391
มัธยมศึกษาปีที่ 31324371
รวม5271123 4

รวมทั้งสิ้น

262240502 19