ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 11811291
อนุบาล 21011211
อนุบาล 31513281
รวม433578 3
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 11414281
ประถมศึกษาปีที่ 22213351
ประถมศึกษาปีที่ 31515301
ประถมศึกษาปีที่ 41710271
ประถมศึกษาปีที่ 51920391
ประถมศึกษาปีที่ 61418321
รวม10190191 6
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

144125269 9