ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 2614201
อนุบาล 387151
รวม142135 2
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 11919381
ประถมศึกษาปีที่ 22018381
ประถมศึกษาปีที่ 32723502
ประถมศึกษาปีที่ 42326492
ประถมศึกษาปีที่ 52622482
ประถมศึกษาปีที่ 61618341
รวม131126257 9
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1124161
มัธยมศึกษาปีที่ 2134171
มัธยมศึกษาปีที่ 355101
รวม301343 3

รวมทั้งสิ้น

175160335 14