ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 155101
อนุบาล 295141
อนุบาล 33141
รวม171128 3
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 176131
ประถมศึกษาปีที่ 2412161
ประถมศึกษาปีที่ 373101
ประถมศึกษาปีที่ 43361
ประถมศึกษาปีที่ 574111
ประถมศึกษาปีที่ 655101
รวม333366 6
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

504494 9