ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 12571
อนุบาล 23581
อนุบาล 346101
รวม91625 3
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 13691
ประถมศึกษาปีที่ 258131
ประถมศึกษาปีที่ 377141
ประถมศึกษาปีที่ 42681
ประถมศึกษาปีที่ 565111
ประถมศึกษาปีที่ 646101
รวม273865 6
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

365490 9