ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1127191
อนุบาล 295141
อนุบาล 35491
รวม261642 3
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 1310131
ประถมศึกษาปีที่ 25491
ประถมศึกษาปีที่ 3106161
ประถมศึกษาปีที่ 43691
ประถมศึกษาปีที่ 52351
ประถมศึกษาปีที่ 673101
รวม303262 6
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

5648104 9