ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 12241
อนุบาล 268141
อนุบาล 367131
รวม141731 3
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 173101
ประถมศึกษาปีที่ 257121
ประถมศึกษาปีที่ 3165211
ประถมศึกษาปีที่ 479161
ประถมศึกษาปีที่ 57-71
ประถมศึกษาปีที่ 683111
รวม502777 6
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

6444108 9