ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 13581
อนุบาล 238111
อนุบาล 32571
รวม81826 3
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 1118191
ประถมศึกษาปีที่ 255101
ประถมศึกษาปีที่ 33581
ประถมศึกษาปีที่ 468141
ประถมศึกษาปีที่ 575121
ประถมศึกษาปีที่ 6410141
รวม364177 6
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

4459103 9