ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 156111
อนุบาล 21341
อนุบาล 35161
รวม111021 3
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 164101
ประถมศึกษาปีที่ 238111
ประถมศึกษาปีที่ 31341
ประถมศึกษาปีที่ 42461
ประถมศึกษาปีที่ 54-41
ประถมศึกษาปีที่ 61341
รวม172239 6
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

283260 9