คณะกรรมการบริหารข้อมูลภาครัฐ (Big Data)
35/16 ถ.เพชรเกษม ต.โคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94120
Version 2020.07